17 CIEĽOV – OSN

Agenda 2030 so 17 cieľmi trvalo udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals, SDG) je globálny plán na podporu udržateľného mieru a prosperity a na ochranu našej planéty. Od roku 2016 sa všetky krajiny snažia pretaviť túto spoločnú víziu boja proti chudobe a znižovania nerovností do národných rozvojových plánov. Pritom je mimoriadne dôležité venovať sa potrebám a prioritám najzraniteľnejších skupín obyvateľstva a krajín – pretože 17 cieľov možno do roku 2030 dosiahnuť len vtedy, ak nikto nezostane pozadu.

Ako Green Finance implementuje Agendu 2030?

Skupina Green Finance si dala za úlohu zamerať svoje aktivity na udržateľnosť, a preto sú globálne ciele udržateľnosti integrované do príslušných stratégií a programov a v prípade potreby sú vypracované akčné plány a opatrenia. Tematické ťažiskové body sa zameriavajú na našu zodpovednosť a udržateľnosť.

Čím Green Finance prispieva k dosiahnutiu cieľov?

Spoločnosť Green Finance Group AG prijíma opatrenia v rôznych oblastiach na implementáciu globálnych cieľov udržateľnosti, napríklad v nasledujúcich oblastiach:

Najmä v čase, keď väčšina ľudí zápasí s problémami zvyšovania cien energií a infláciou, je dôležité vytvárať udržateľné pracovné miesta a podporovať rovnosť. So skupinou Green Finance má každý človek možnosť vybudovať si lukratívny vedľajší príjem bez toho, aby musel robiť veľké nákupy (napr. stroje alebo špeciálne pracovné prostriedky). V podnikateľskej skupine sú srdečne vítaní ľudia, ktorí chcú zmeniť kariéru, aj skúsení pracovníci.

Green Finance ide dobrým príkladom. Podnikateľská skupina pomáha ľuďom v našej spoločnosti, ktorí si nedokážu sami pomôcť a ktorí sa v niektorých prípadoch nie vlastnou vinou ocitli v núdzovej situácii. Či už ide o firemné charitatívne akcie na pomoc deťom s rakovinou, alebo o angažovanosť jednotlivých pracovníkov, ktorí sa angažujú v boji proti hladu v Afrike. V Green Finance patrí ekológia, ekonomika a sociálne otázky vždy k sebe. Spoločenská a sociálna angažovanosť sú jednoznačne v centre pozornosti.

Zabezpečenie zdravého životného štýlu a podpora blahobytu každého jedného zamestnanca majú zásadný význam pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti. Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je jednou z hlavných tém podnikateľskej skupiny. Green Finance umožňuje svojim obchodným partnerom hneď od začiatku dosiahnuť presne túto rovnováhu medzi prácou a voľným časom. Pretože dobrá rovnováha medzi pracovným a súkromným životom robí ľudí šťastnejšími a zároveň prospieva spoločnosti. Zamestnanci, ktorí majú pocit, že majú viac možností a kontrolu nad svojím životom, sa v práci cítia lepšie. To vedie k menšej absencii, chorobám a stresu a zároveň sa podporuje motivácia k špičkovým výkonom.

Kvalitné vzdelávanie je základom pre vytváranie trvalo udržateľných riešení do budúcnosti a pre zvyšovanie kvality vlastného života. V skupine Green Finance majú príležitosť stať sa obchodnými partnermi nielen ľudia so skúsenosťami v odbore, ale aj ľudia, ktorí chcú zmeniť kariéru. Podnikateľská skupina prikladá veľký význam vzdelávaniu v širokom rozsahu, ktoré je navyše úplne bezplatné. Zamestnanci sa vzdelávajú na školeniach a workshopoch v rôznych oblastiach a sú vybavení know-how potrebným pre ich podnikanie.

Rodová rovnosť nie je len základným ľudským právom, ale aj nevyhnutným základom pre mierový, prosperujúci a udržateľný svet. Ženy obohacujú firemnú kultúru nielen v administratíve a marketingu, ale aj v predaji, kde ešte stále dominujú muži, a podnikateľská skupina ide príkladom. Rovnocenný prístup k ženám a ich zastúpenie v ekonomických rozhodovacích procesoch podporuje transformáciu smerom k trvalo udržateľnému ekonomickému rastu a je prínosom pre spoločnosť ako celok.

Nedostatok vody, nízka kvalita vody a nedostatočné hygienické zariadenia ovplyvňujú potravinovú bezpečnosť a živobytie ľudí na celom svete. Podnikateľská skupina vo všetkých svojich projektoch a aktivitách dbá na ochranu a zachovanie podzemných vôd. Dobrým príkladom je Green Business Center Linz, kde sa nehnuteľnosť nachádza v zóne ochrany vôd. Tu sa odobral a spracoval existujúci asfalt kontaminovaný škodlivinami, aby sa ochránili zdroje podzemných vôd a zachovala sa ich vynikajúca kvalita.

Väčšina realitných projektov skupiny Green Finance získava energiu zo slnka. Podnikateľská skupina má tiež svoje vlastné fotovoltaické systémy na podporu solárnej energie a zabezpečenie väčšej stability siete a energie. Lídri Green Finance sú názoru, že na udržateľnú zmenu svetových energetických systémov je potrebné zvýšiť verejné a súkromné investície do obnoviteľnej energie a klásť väčší dôraz na inovatívne obchodné modely. Green Finance sa zameriava aj na udržateľnosť, pokiaľ ide o mobilitu v každodennom pracovnom živote. V roku 2022 má spoločnosť už 54 % v alternatívnych pohonoch. Cieľom je zvýšenie na 75 % do roku 2024. Za týmto účelom sa vozidlá so spaľovacími motormi postupne nahrádzajú hybridnými alebo elektrickými vozidlami.

Udržateľný ekonomický rast si vyžaduje, aby spoločnosti vytvárali podmienky, ktoré stimulujú ekonomiku a zároveň nezaťažujú životné prostredie. Projekty a aktivity skupiny Green Finance patria medzi prosperujúce sektory vôbec: obnoviteľné energie, hodnotné nehnuteľnosti a udržateľné kapitálové investície. Tieto, pre spoločnosť aktuálne témy sa čoraz viac presadzujú aj v politike a sú stredobodom pozornosti médií. Okrem toho sa musí zlepšiť prístup k udržateľným finančným službám s cieľom budovať bohatstvo a produktívne investície.

Investície do infraštruktúry sú kľúčové pre trvalo udržateľný rozvoj a pre posilnenie komunít v mnohých krajinách. Už dlho je známe, že zvyšovanie produktivity a príjmov a zlepšovanie výsledkov v oblasti zdravia a vzdelávania si vyžaduje investície do infraštruktúry. Skupina Green Finance vyberá svoje realitné projekty predovšetkým na základe lokality. Napríklad všetky nehnuteľnosti sú veľmi ľahko dostupné verejnou dopravou, čo vedie ku kratšiemu dochádzaniu do práce a k energeticky úspornej doprave.

Právo na rovnakú odmenu za rovnakú prácu: Mzdová úroveň je v skupine Green Finance vyrovnaná bez ohľadu na pohlavie a pôvod. Bez ohľadu na to, či ste obchodný partner alebo obchodná partnerka, provízia za sprostredkované a vyplatené zmluvy je rodovo nezávislá a pre obe pohlavia rovnaká. Podnikateľská skupina netoleruje žiadnu diskrimináciu pri odmeňovaní žien a mužov. Spoločnosť oceňuje výkon každého jednotlivého zamestnanca a oceňuje ho aj finančne.

Udržateľnosť hrá dôležitú úlohu v realitných projektoch skupiny Green Finance. Spoločnosť vyberá svoje nehnuteľnosti v tých miestach, ktoré sa tiež riadia týmto krédom. Dobrým príkladom je obec Weng, v ktorej skupina Green Finance realizovala svoj ďalší realitný projekt. Sídli tam firma Hargassner, ktorá umožňuje ekologické vykurovanie drevom. S výstavbou moderných, vysoko účinných vykurovacích systémov a vytváraním nových pracovných miest sa tu myslí udržateľne, čo sa zhoduje s filozofiou skupiny Green Finance.

Cieľom trvalo udržateľnej spotreby skupiny Green Finance je „lepšie a viac za menej“, kľúčové slová: kvalita namiesto kvantity. Podnikateľská skupina neustále optimalizuje využívanie zdrojov vo všetkých oblastiach podnikateľskej činnosti. Okrem iného ide o šetrenie a vyhýbanie sa zdrojom, udržateľnú spotrebu a zodpovedné výrobné metódy. Green Finance napr. používa recyklovaný papier na všetky svoje reklamné predmety, zbavuje sa zbytočných objednávok a často používa online súbory, ktoré je možné vyvolať. Veľký význam spoločnosť prikladá aj téme predchádzania vzniku odpadu a separácie odpadu.

Klimatické zmeny sa týkajú nás všetkých. Počasie sa mení a emisie skleníkových plynov dosahujú najvyššie úrovne v histórii. Bez adekvátnych opatrení priemerná povrchová teplota na svete v tomto storočí pravdepodobne prekročí tri stupne Celzia. Najchudobnejší a najzraniteľnejší sú tým najviac postihnutí. S cieľom dostať emisie skleníkových plynov pod kontrolu vytvorila skupina Green Finance program 10 000 stromov. Tu sú plochy vo vlastníctve spoločnosti vyhradené na výsadbu 10 000 stromov.

Starostlivé využívanie vody, dôležitého globálneho zdroja, je nevyhnutnou súčasťou udržateľnej budúcnosti. Dažďová voda, pitná voda, počasie, klíma, pobrežia, veľa z toho, čo jeme, a dokonca aj kyslík vo vzduchu, ktorý dýchame, sú v konečnom dôsledku poskytované a regulované morom. Skupina Green Finance používa pri každodennom podnikaní sklenené fľaše namiesto plastových, vyhýba sa plastovému odpadu všade, kde je to možné, spolieha sa na rozložiteľné a recyklované reklamné materiály a vždy má na očiach environmentálne normy.

Lesy pokrývajú 30,7 percenta zemského povrchu a poskytujú nielen potravinovú bezpečnosť a úkryt, ale sú životne dôležité aj v boji proti klimatickým zmenám, pri ochrane biodiverzity a podpore pôvodných skupín obyvateľov. Skupina Green Finance v súčasnosti vlastní a spravuje viac ako 10 hektárov lesov v Rakúsku a trend je stúpajúci. Spoločnosť sa zameriava najmä na zväčšovanie plochy zmiešaných lesov a v tomto smere uvažuje veľmi dlhodobo: plody v tejto oblasti bude žať až ďalšia generácia, čo sa zhoduje s myslením spoločnosti o udržateľnosti.

Pre skupinu Green Finance je otázka spravodlivosti a férového zaobchádzania obzvlášť dôležitá. Veľmi často sa vo firmách pri povýšeniach vyskytujú subjektívne aspekty, ktoré v konečnom dôsledku hovoria v prospech výberu povýšenej osoby. Veľmi často to má niečo spoločné s „manažmentom priateľstva“ atď. V spoločnosti Green Finance Broker AG majú jasný kariérny plán, ktorý podrobne definuje požadované kritériá. Takže sú to len fakty, ktoré v konečnom dôsledku rozhodujú o povýšeniach a vzťahy s osobami s rozhodovacou právomocou nehrajú absolútne žiadnu rolu.

Predovšetkým v predaji je sotva možné dosiahnuť stanovené kariérne ciele samostatne. Pre dosiahnutie najvyšších pozícií v spoločnosti je vždy potrebný tím. Pod heslom „Ak chcete ísť rýchlo, choďte sami. Ak chcete zájsť ďaleko, choďte spolu.“ sa v skupine Green Finance podporuje tímový duch. Medzi jednotlivými skupinami vznikajú partnerské vzťahy, ktoré sa presúvajú aj do súkromného života, kde vznikajú skutočné priateľstvá na celý život. Pretože tím je vždy silnejší ako jednotlivec.