17 CILJEV – ZDRUŽENI NARODI

Agenda 2030 s 17 cilji trajnostnega razvoja (»Sustainable Development Goals« ali SDGs) je svetovni načrt za spodbujanje trajnostnega miru in blaginje ter zaščito našega planeta. Od leta 2016 si vse države prizadevajo prenesti to skupno vizijo boja proti revščini in zmanjševanja neenakosti v nacionalne razvojne načrte. Pri tem je še posebej pomembno upoštevati potrebe in prednostne naloge najbolj ranljivega prebivalstva in držav – vseh 17 ciljev bo do leta 2030 mogoče doseči samo, če nihče ne bo zapostavljen.

Kako namerava udejanjiti Agendo 2030 podjetje Green Finance?

Skupina Green Finance si je zadala nalogo, da zagotovi trajnost svojih dejavnosti, zato vključuje svetovne trajnostne cilje v ustrezne strategije in programe ter po potrebi razvija akcijske načrte in ukrepe. Tematske prednostne naloge temeljijo na našem poročilu o odgovornosti in trajnostnem razvoju.

Kako prispeva podjetje Green Finance k doseganju teh ciljev?

Podjetje Green Finance Group AG sprejema ukrepe na različnih področjih za uresničevanje globalnih trajnostnih ciljev, na primer na naslednjih področjih:

Zlasti v času, ko se večina ljudi spopada z naraščajočimi cenami energije in inflacijo, je pomembno ustvariti trajnostna delovna mesta in si prizadevati za enakost. S skupino Green Finance si lahko kdor koli ustvari donosen dodaten prihodek, pri tem pa mu ni treba opraviti večjih nakupov (npr. nakupa strojev ali posebne delovne opreme). Za delo v naši skupini podjetij so dobrodošle tako osebe, ki si želijo menjati poklic, kot tudi izkušeni delavci na naših področjih.

Skupina Green Finance daje dober zgled. Skupina podjetij prispeva sredstva za osebe v naši družbi, ki sredstev ne zmorejo zbrati sami in se v izrednih razmerah vsaj deloma niso znašli po svoji krivdi. Ni pomembno, ali gre za interno zbiranje sredstev za pomoč otrokom, obolelim za rakom, ali pa za prizadevanje posameznih zaposlenih v boju proti lakoti v Afriki. V podjetju Green Finance so ekologija, gospodarstvo in socialni vidik vedno tesno povezani med seboj. Družbena in socialna zavezanost sta jasno v središču naše pozornosti.

Zagotavljanje zdravega življenjskega sloga in spodbujanje dobrega počutja vsakega zaposlenega sta ključnega pomena za trajnostni razvoj podjetja. Ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem je eno najpomembnejših temeljev naše skupine podjetij. Skupina Green Finance svojim prodajnim partnerjem že od samega začetka omogoča vzpostaviti ravnovesje med delom in prostim časom. Zaradi dobrega ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem so ljudje srečnejši, to pa obenem koristi podjetju. Zaposleni, ki menijo, da imajo več možnosti in nadzora nad svojim življenjem, se na delovnem mestu počutijo bolje. To posledično pomeni manj odsotnosti z dela, bolezni in stresa ter hkrati spodbuja motiviranost za dosego vrhunskih rezultatov.

Kakovostno izobraževanje je osnova za ustvarjanje trajnostnih rešitev za prihodnost in za izboljšanje kakovosti lastnega življenja. V skupini Green Finance kot poslovne partnerje sprejemamo tako izkušene osebe v panogi kot tudi osebe, ki si želijo menjave poklicne poti. Skupina podjetij namenja posebno pozornost širokemu spektru usposabljanj, ki jih partnerjem nudi popolnoma brezplačno. Zaposlenim so na voljo številna izobraževanja in delavnice na najrazličnejših področjih, ki jih opremijo s potrebnim znanjem in izkušnjami za njihovo poslovanje.

Enakost spolov ni le temeljna človekova pravica, ampak tudi nujno potrebna osnova za svetovni mir, uspešnost in trajnost. Ženske bogatijo kulturo podjetja v administraciji in trženju, pa tudi na področju prodaje, na katerem trenutno še vedno prevladujejo moški. Naša skupina podjetij daje dober zgled na tem področju. Enak dostop žensk do zaposlitve in njihova zastopanost v postopkih gospodarskega odločanja bosta spodbudila preobrazbo k trajnostni gospodarski rasti in koristila celotni družbi.

Pomanjkanje vode, slaba kakovost vode in neustrezna sanitarna ureditev vplivajo na prehransko varnost in preživetje ljudi po vsem svetu. Skupina podjetij pri vseh svojih projektih in dejavnostih skrbi za varovanje in ohranjanje podtalnice. Dober primer tega je Green Business Center v Linzu, saj se nepremičnina nahaja na vodovarstvenem območju. Izkopali in predelali smo obstoječi asfalt iz škodljivih snovi, da bi zaščitili vire podtalnice in ohranili odlično kakovost vode.

Večina nepremičninskih projektov skupine Green Finance se napaja s sončno energijo. Skupina podjetij ima na voljo lastne fotovoltaične sisteme za izkoriščanje sončne energije in zagotavljanje večje stabilnosti omrežja in energije. Vodilni v skupini Green Finance menijo, da je treba za trajnostno preoblikovanje svetovnih energetskih sistemov povečati javne in zasebne naložbe v obnovljive vire energije ter dati večji poudarek na inovativne poslovne modele. Podjetje Green Finance se osredotoča tudi na trajnost na področju mobilnosti. Delež alternativnih goriv v podjetju je leta 2022 dosegel kar 54 %. Ta odstotek želimo do leta 2024 povečati na 75 %. Zato motorje z notranjim izgorevanjem postopoma nadomeščamo s hibridnimi ali električnimi vozili.

Trajnostna gospodarska rast zahteva, da podjetja ustvarjajo pogoje, ki spodbujajo gospodarsko rast, hkrati pa ne škodujejo okolju. Projekti in dejavnosti skupine Green Finance na splošno sodijo na najbolj uspešna področja: obnovljivi viri energije, dragocene nepremičnine in trajnostne kapitalske naložbe. Na ta družbeno aktualna področja se vse bolj osredotoča politika, prav tako pa so v središču pozornosti medijev. Poleg tega je treba izboljšati dostop do trajnostnih finančnih storitev in z njihovo pomočjo ustvariti bogastvo ter opraviti produktivne naložbe.

Naložbe v infrastrukturo so ključnega pomena za trajnostni razvoj in krepitev skupnosti v mnogih državah. Že dolgo je znano, da so za povečanje produktivnosti in dohodka ter izboljšanje rezultatov zdravstvenega in izobraževalnega sistema potrebne naložbe v infrastrukturo. Skupina Green Finance svoje nepremičninske projekte izbira predvsem na podlagi lokacije. Vse nepremičnine so na primer zelo lahko dostopne z javnim prevozom, kar posledično pomeni hitrejšo pot na delo in nazaj ter energijsko varčen prevoz.

Pravica do enakega plačila za enako delo: višina plače je v skupini Green Finance uravnotežena, ne glede na spol in poreklo. Provizija za posredovane in plačane pogodbe je neodvisna od spola in je enako visoka ne glede na to, ali gre za poslovnega partnerja ali pa za poslovno partnerko. Skupina podjetij ne dopušča nikakršne diskriminacije med ženskami in moškimi na podlagi plač. Podjetje spremlja uspešnost vsakega posameznega zaposlenega in jo zna tudi ustrezno finančno nagraditi.

Trajnost ima pomembno vlogo pri nepremičninskih projektih skupine Green Finance. Podjetje izbira svoje nepremičnine samo v krajih, ki se skladajo s tem prepričanjem. Dober primer tega je občina Weng, v kateri bo skupina Green Finance izvedla svoj naslednji nepremičninski projekt. Tam ima sedež podjetje Hargassner, ki ponuja okolju prijazno ogrevanje z lesom. Z izgradnjo sodobnih, visoko učinkovitih ogrevalnih sistemov in ustvarjanjem novih delovnih mest je njihovo razmišljanje trajnostno naravnano, to pa se ujema s filozofijo skupine Green Finance.

S trajnostno porabo želi skupina Green Finance želi doseči »boljše rezultate z manj sredstvi«, oz. z drugimi besedami: kakovost je pomembnejša od količine. Skupina podjetij nenehno izpopolnjuje uporabo virov na vseh področjih svojega poslovanja. Med drugim si prizadeva za varčevanje in manjšo porabo virov, trajnostno potrošnjo in uporabo odgovornih proizvodnih načinov. Podjetje Green Finance tako uporablja recikliran papir za vse svoje promocijske izdelke, ne izdaja nepotrebnih naročil in pri svojem delu pogosto uporablja razpoložljive spletne datoteke. Podjetje velik pomen pripisuje tudi zmanjšanju količine odpadkov in njihovem ločevanju.

Podnebne spremembe vplivajo na vse nas. Vremenske razmere se spreminjajo in emisije toplogrednih plinov dosegajo najvišjo raven v zgodovini. Če ne ukrepamo, se bo povprečna temperatura v tem stoletju verjetno povišala za tri stopinje Celzija. Pri tem bodo najbolj prizadeti najrevnejši in najbolj ranljivi predeli. Da bi nadzorovali emisije toplogrednih plinov, je skupina Green Finance ustvarila program 10.000 dreves. Zemljišča v lasti podjetja smo rezervirali za pogozditev z 10.000 drevesi.

Voda je pomemben svetoven vir, zato je skrbno ravnanje z njo bistvenega pomena za trajnostno prihodnost. Deževnica, pitna voda, vreme, podnebje, obale, velik delež naše prehrane in celo kisik v zraku, ki ga dihamo – vse to navsezadnje zagotavlja in uravnava morje. Skupina Green Finance pri vsakodnevnem poslovanju uporablja steklenice namesto plastenk in poskuša zmanjšati količino plastičnih odpadkov, kjer je to mogoče. Uporablja razgradljive in reciklirane reklamne materiale ter vedno upošteva okoljske standarde.

Gozdovi pokrivajo 30,7 odstotka zemeljskega površja. Zagotavljajo prehransko varnost in zatočišče ter so ključnega pomena za boj proti podnebnim spremembam ter zaščito biotske raznovrstnosti in lokalnega prebivalstva. Skupina Green Finance je trenutno lastnica in upraviteljica več kot 10 hektarjev gozdov v Avstriji, ta količina pa se stalno povečuje. Podjetje si močno prizadeva za razvoj predvsem mešanih gozdov, pri tem pa razmišlja na dolgi rok: sadove teh območij bo uživala šele generacija naših vnukov, kar pa je skladno z našim prizadevanjem za trajnost.

Za skupino Green Finance sta še posebej pomembni pravičnost in poštenost. Odločitve glede napredovanja oseb se v podjetjih pogosto sprejemajo na podlagi subjektivnih meril. Pogosto za napredovanji stojijo »veze in poznanstva« itd. V podjetju Green Finance Broker AG pa smo ustvarili jasen načrt poklicne poti, ki podrobno opredeljuje potrebna merila za napredovanje. Odločitev o napredovanju se sprejme samo na podlagi dejstev, osebni odnosi z nosilci odločitev pa pri tem ne igrajo nobene vloge.

Posameznik le težko doseže zastavljene poklicne cilje – še posebej na področju prodaje. Za doseganje najvišjih položajev v podjetju je vedno potrebna ekipa. Skupina Green Finance spodbuja ekipni duh v podjetju, naš moto pa se glasi: »If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.« Med posameznimi skupinami razvijamo partnerske odnose, ki se mnogokrat prenesejo na zasebno raven in ustvarijo prava prijateljstva za celo življenje. Ekipa je vedno močnejša od posameznika.